8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Obchodní právoObchodní právo se zabývá majetkoprávním postavením podnikatelů a vztahy mezi nimi, které souvisejí s jejich podnikatelskou činností. Zároveň upravuje také vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a právnickými i fyzickými osobami. Za součást obchodního práva se však nedají považovat vznikající vztahy mezi prodejcem a zákazníkem – spotřebitelem. V tomto případě se jedná o právo spotřebitelské a bývá často zaměňováno s tím obchodním.

Aby se vás obchodní právo vůbec týkalo, musíte mít založenou nějakou obchodní společnost. Existuje několik typů obchodních společností, které si jako podnikatel můžete založit. Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezením, neboli s.r.o., jejíž založení je poměrně jednoduché a minimální vklad je pouze 1 koruna. Mezi další typy společností je možné zařadit akciovou společnost, osobní společnost, veřejnou osobní společnost, komanditní společnost, družstvo či sdružení podnikatelů.

Obchodní přeměny

V obchodním právu jsou velmi běžné tzv. přeměny. Zpravidla se jedná o fúzi, která funguje na principu sloučení zaniklé společnosti s novou, na kterou se převede veškeré jmění či na principu splynutí, kde již dochází k zániku alespoň dvou společností. Přeměnou se rozumí také rozdělení společnosti, která může mít formu rozštěpení či odštěpení, přičemž v prvním případě společnost zaniká, avšak v druhém případě ne, ale část jmění přechází na jednu nebo více nově vznikajících korporací.

V určitých situacích dochází k převodům obchodního podílu na nového jednatele. Podmínky takového převodu jsou jasně dány zákonem a mohou se lišit pouze v některých bodech, které jsou závislé na typu společnosti. Převod podílu např. v s.r.o. je podmíněn souhlasem valné hromady, což je základním předpokladem pro to, aby byla smlouva o převodu podílu účinná a vstupující společník měl rozhodovací, vlastnická a další oprávnění.

Valná hromada

Valnou hromadou se rozumí nejvyšší orgán obchodní společnosti, který má na starosti nejdůležitější rozhodnutí. Pokud má totiž vaše společnost i další majitele, nemůžete o podstatných věcech rozhodovat sami. Valná hromada se schází v různých intervalech, které jsou určeny zakladatelskou listinou, ale při důležitých událostech může být svolána i mimo daná období. Svolává se zpravidla oficiální pozvánkou která musí obsahovat místo a čas konání, program jednání a text návrhu usnesení, která mají být přijata. Odeslána pak musí být nejpozději 15 dní předem.

Smlouvy, smlouvy a zase smlouvy

Obchodní vztahy zkrátka stojí na smlouvách. Aby byly platné a správně sepsané, je téměř nezbytné, aby vám je zpracoval právník nebo advokát. Proto je jednou z mých nejčastějších aktivit v oblasti obchodního práva právě sepisování obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek. Svým klientům často doporučuji implementovat také tzv. předsmluvní odpovědnost. To znamená, že smluvní strana může být odpovědná za své jednání už před uzavřením smlouvy, a to i v případech, kdy k uzavření smlouvy vůbec nedojde. Předsmluvní odpovědnost se dělí na dva typy:

  • odpovědnost za neuzavření smlouvy (jedna strana neočekávaně ukončí jednání o smlouvě)
  • předsmluvní informační povinnost (povinnost sdělit druhé straně všechny relevantní právní okolnosti)

Ochrana proti porušení smluv

Při porušení právních povinností je velmi častou obranou uvalení smluvní pokuty či úroku z prodlení. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňovány, avšak každý funguje trochu jinak. Úrok z prodlení se uděluje ze zákona a jedná se o peněžitou sankci při prodlení dlužníka, zatímco pokuta je prostředkem utvrzení dluhu pro případ porušení nějaké ze smluvených povinností.

Pokud chcete v rámci vašeho podnikání ochránit vaše know-how, pak je pro vás NDA, neboli dohoda o mlčenlivosti tím správným řešením. Správná NDA by měla obsahovat rozsah citlivých informací a okruh osob, kterým mohou být tyto informace sdělovány, dobu, po kterou bude váš obchodní partner o skutečnostech mlčet a samozřejmě také smluvní pokutu, kterou má partner povinnost v případě porušení mlčenlivosti zaplatit.

Ačkoliv existuje mnoho postupů, jak se právně chránit, jsou situace, kdy již spor vyeskaloval natolik, že si žádá soudní stání. Ať už se dostanete na jakoukoliv stranu sporu, je důležité mít kvalitní právní zastoupení.

Právní servis JUDr. Martin Halahija

Ať už je předmětem vašeho podnikání cokoliv, nabízím komplexní právní služby v oblasti obchodního práva. Pomohu vám se sepisem všech druhů smluv a dohod, převodem obchodních podílů či s likvidací společnosti, a s tím spojeným zapisováním změn do obchodního rejstříku, vymáháním pokut a úroků nebo zastupováním u soudu v případě sporné agendy. Samozřejmostí je spolupráce s notářem, který všechny náležitosti patřičně zkontroluje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *