8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní slovník

A

Advokát, Advokátní úschova, Advokát ex offo, Advokátní tarif, Akcie, Advokát a jeho klient, Autorské právo, Akcie, Akciová společnost, Azyl

D

Darovací smlouva, Dědické právo, Dluh, Dědické řízení, Dluh, Dividenda, Dluhopis, Dlužník, Dobrá víra, Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), Dohoda o provedení práce (DPP), Doručování, Dovolání, Duševní vlastnictví

I

Insolvence, Insolvenční řízení, Insolvenční rejstřík, Insolvenční řízení (dlužník)

L

Legalizace výnosů z trestné činnosti, Licence

O

Občanství, Obchodní podíl, Obchodní tajemství, Obchodní rejstřík, Obchodní smlouva, Obhajoba, Obžaloba, Ochrana osobnosti, Ochranná známka, Odpor, Odstoupení od smlouvy, Odvolání, Opatrovnictví, Osoba blízká, Otcovství, Ověření podpisu

S

Sbírka zákonů ČR, Směnka, Smír, Smlouva, Smlouva o dílo, Smlouva kupní, Smlouva o nájmu bytu, Smlouva o obchodním zastoupení, Smlouva o zápůjčce, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Smluvní pokuta, Snížení výživného, Soudní poplatek, Soudní řízení, Společenská smlouva, Společné jmění manželů, Společnost s ručením omezeným, Spoluvlastník, Spotřebitel, Spotřebitelská smlouva, Správní delikt, Správní řízení, Srážky z příjmu, Státní zástupce, Statutární orgán, Střídavá péče, Svědek, Svědečné, Svěřenský fond,

V

Valná hromada, Vazba, Věcné břemeno, Věřitel, Vklad společníka, Vlastnické právo, Vyhláška, Výkon rozhodnutí, Výkon trestu, Vykonatelnost, Vypořádání podílového spoluvlastnictví, Vypořádání společného jmění manželů, Výpověď nájemní smlouvy, Výpověď pracovní smlouvy bez udání důvodu, Vyšetřování, Výslech, Vyšší moc (viz maior)

B

Bezdůvodné obohacení, Bytové družstvo

E

Exekuce, Exekuční řízení, Exekutor

J

Jednatel, Jistina, Judikát, Jmenování

M

Místní příslušnost

P

Péče řádného hospodáře, Plná moc, Podání vysvětlení, Podání žaloby, Podíl na zisku, Podjatost, Podnájemní smlouva, Pohledávka, Popření otcovství, Pracovní doba, Pracovní neschopnost, Pracovní pohotovost, Pracovní smlouva, Právní forma podnikání, Právní úkon, Právní vztah, Právnická osoba, Přečin, Předběžné opatření, Představenstvo, Prokura, Promlčení

T

Trestní odpovědnost, Trestní oznámení, Trestní stíhání a řízení, Trestný čin

Z

Žádost o rozvod, Zadržovací právo, Základní kapitál, Zákon, Zákonnost, Žaloba, Zánik společnosti, Zápis do katastru nemovitostí, Zástavní smlouva, Živnost, Živnostenský rejstřík, Znalecký posudek,

C

Cena, Cenný papír, Centrální evidence exekucí, Centrální evidence závětí, Centrální depozitář cenných papírů, členský vklad

F

Fikce, Fúze

K

Katastr nemovitostí, Kauce, Klamavá reklama, Kmenový list, Kolektivní smlouva, Koncese, Konkurs, Kontrolní orgán, Kupní smlouva, Kvitance

N

Nabytí vlastnictví, Nájemní smlouva, Náklady řízení, Nárok, Návrh na uzavření smlouvy, Nedbalost, Notář, Notářský zápis, Novela

R

Rejstřík trestů, Rejstříkový soud, Reklamace, Rezervační smlouva, Rodinné právo , Reklamační řád, Rozhodčí doložka,, Rozhodčí soud, Rozvod, Rozvod, Rozvod manželství, Rozvodové řízení, Ručení,

U

Úmysl, Úřední osoba, Úrok z prodlení, Ušlý zisk, Určení výživného,