8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Spotřebitel

Spotřebitel je nepodnikatel, soukromá osoba, která pro svou vlastní potřebu, mimo své podnikání, a na své vlastní jméno uzavírá smlouvu s podnikatelem. Spotřebitelské smlouvy chrání daleko více spotřebitele, než podnikatele a jsou upraveny buďto v občanském zákoníku či v Zákoně o ochraně spotřebitele.

Podnikatel má povinnost poskytnout předsmluvní informace (totožnost podnikatele, specifikace zboží či služby, cena, atd.) Spotřebitelské smlouvy vylučují zakázaná ujednání (ta, která zakládají výraznou nerovnováhu). Zároveň musí spotřebitelské smlouvy splňovat nároky a kogentní ustanovení zákona, od kterých se nemohou ani smluvně se spotřebitelem odchýlit. Veškerá smluvní odchýlení od těchto důležitých ustanovení jsou neplatná a nepřihlíží se k nim (například spotřebitel se nemůže vzdát práva odstoupení od smlouvy).

Rady a tipy:

Každý podnikatel musí mít v provozní dobu v provozovně pracovníka oprávněného přijímat reklamace. Původní obal není třeba, reklamuje-li se věc v zákonném rámci. I výrobek se slevou lze reklamovat, nevztahuje-li se sleva k vadě, pro níž byla sjednána.

Nejčastější chyby:

Spotřebitel se nemůže vzdát svých zákonných práv, ani smluvně (například práva odstoupení od smlouvy). Prodejce musí vždy vydat reklamační protokol spotřebiteli. Prodejce nemůže požadovat poplatek za vyřízení neuznané reklamace, to ani v případě „expertních posudků“.