+420 773 104 994

kancelar@akhalahija.cz

tř. Kpt. Jaroše 1844/28

Brno

8:00 - 18:00

Telefon 8:00 - 20:00

Menu

PRÁVNÍ SLUŽBY

 • Naše advokátní kancelář v Brně poskytuje komplexní právní služby.
 • Mezi tyto služby se řadí: právní poradenství a sepis listin.
 • Klienty zastupujeme v občansko-právních řízeních jako jsou rozvodová řízení, sousedské spory, pracovně-právní spory, ochrana osobnosti, dále v obchodně-právních sporech a v neposlední řadě ve správních a trestních řízeních.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Dlouhodobě se specializujeme na obchodní právo.
 •  
 • Poskytujeme právní poradenství jak živnostníkům, tak korporacím (obchodním společnostem).
 •  
 • Řešíme právní vztahy mezi orgány společností, zakládání a likvidaci společností. Věnujeme i právu cenných papírů, a v neposlední řadě sepisování obchodně právních smluv.

TRESTNÍ ŘÍZENÍ (OBHAJOBA)

 • Jednou z nejdůležitějších oblastí poskytování právních služeb advokáta je obhajoba v trestním řízení.
 •  
 • Obhajoba spočívá nejen v hájení práv obviněného, ale také v zastupování poškozených při uplatňování práva na náhradu újmy, a to majetkové či nemajetkové.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • S právem nemovitostí souvisí zejména kupní či darovací smlouvy (změna vlastníka nemovitostí) a v návaznosti na to advokátní úschova kupní ceny.
 •  
 • Řešíme, a máme zkušenosti i s dalšími oblastmi týkajícími se práva nemovitostí, a to zejména s developerskými projekty.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Občanské právo je nejrozšířenějším právem, se kterým se každý z nás denně potýká.
 •  
 • Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství zejména v rámci problematiky ochrany osobnosti, věcných práv, závazkových práv (smlouvy všeho typu i netypické tzv. inominátní smlouvy). Náhradou majetkové i nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení.

RODINNÉ PRÁVO (ROZVOD)

 • Největší zkušenosti máme s rozvodovým řízením, pomoci při úpravě společného jmění manželů a v řízení o péči nezletilých dětí (včetně otázky výživného mezi rodiči a dětmi a mezi manželi).
 •  
 • Poskytujeme právní poradenství i v jiných oblastech rodinného práva (určování rodičovství, osvojení poručenství a jiné formy péče o dítě).

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Pracovním právem se zabýváme komplexně, a to od vzniku pracovněprávního poměru, přes změny po zánik. Řešíme pracovněprávní spory, včetně zastupování klientů před soudy.
 •  
 • Nejčastěji řešíme založení či ukončení pracovněprávního vztahu, nároky zaměstnanců ve formě mzdy, dovolené a konečně bezpečnost práce či agenturní zaměstnávání.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

 • Zejména se jedná o řešení úpadku, či hrozícího úpadku dlužníka, zpracování insolvenčních návrhů, ale také obranu proti neoprávněným insolvenčním návrhům.
 •  
 • Zastupujeme jak dlužníky (oddlužení), tak věřitele (konkurz, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení).

SEPIS LISTIN

 • Sepisujeme všechny smlouvy dle platných právních předpisů (kupní a darovací smlouvy, smlouvy o dílo, zápůjčky či úvěry, nájmy a pachty, úschovní smlouvy, smlouvy příkazního typu, smlouvy o tiché společnosti a společnosti, developerské smlouvy na projekty).
 •  
 • Máme bohaté zkušenosti také s tzv. inominátními smlouvami.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

 • Svým klientům poskytujeme dočasné uschování finančních prostředků a jejich budoucí vyplacení, za předem sjednaných podmínek.
 •  
 • Advokátní úschovy slouží nejčastěji k jistotě stran při realizaci prodeje nemovitostí v době přepisu vlastnických práv na katastrálním úřadu.

OCHRANA OSOBNOSTI

 • Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každé osobě. Zákon chrání zejména právo na život, důstojnost člověka, jeho zdraví, jméno, vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.
 •  
 • Chráněna je osobnost člověka včetně jeho přirozených práv.

NÁHRADA ŠKODY

 • Újma je v české právním prostředí pojata jako újma majetková či nemajetková. Újma na jmění se označuje jako škoda. Poškozený se může domáhat skutečné škody a ušlého zisku. Újma vzniká porušením smluvní povinnosti, zákona nebo dobrých mravů.
 •  
 • Věděli jste, že existuje předsmluvní odpovědnost nebo, že roli hraje i prevence či okolnosti vylučující odpovědnost?

VYMÁHANÍ POHLEDÁVEK

 • Vymáháme za klienty všechny druhy pohledávek.
 • Pohledávky vymáháme na výživném, neuhrazené smlouvy, faktury, dlužné nájemné, mzdy, směnky a jiné cenné papíry a další.
 • Pro své klienty věřitele vedeme správu pohledávek.
 • Pohledávky dlužníků vymáháme po celé ČR.
 •  
 • Řešíme vztah věřitel-dlužník také mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem
  těchto řízeních.

NEKALÁ SOUTĚŽ

 • Nekalou soutěží rozumí zákon stav, který nastane, pokud soutěžitel (účastník hospodářské soutěže, ať už podnikatel nebo nepodnikatel) jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.
 •  
 • Zákon uvádí demonstrativní výčet (tedy existují i jiné dovozené formy) skutkových podstat, při jejichž naplnění dochází k nekalé soutěži.
 •  

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Autorské právo upravuje vztahy uživatelů a tvůrců autorských děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví a je zákonem chráněno.
 •  
 • Platí, že: Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může domáhat určení autorství, zákazu ohrožení, odstranění neoprávněného stavu či poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (omluva, zadostiučiněním v penězích).
 •  

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Zjednodušeně řečeno správní právo zahrnuje jakékoliv jednání s úřady. Subjekty se často nachází v nerovném postavení (státní aparáty vs jednotlivec).
 •  
 • Nejčastěji zastupujeme klienty v přestupkovém řízení.
 •  
 • Součástí správního práva je dále soudní přezkum správních rozhodnutí. Zkušenosti máme také s daňovým, či stavebním řízením.
 •