8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Služby

 • Naše advokátní kancelář v Brně poskytuje komplexní právní služby. Mezi tyto služby se řadí:
 • právní poradenství a sepis listin.
 • Klienty zastupujeme v občansko-právních řízeních jako jsou rozvodová řízení, sousedské spory, pracovně-právní spory, ochrana osobnosti, dále v obchodně-právních sporech a v neposlední řadě ve správních a trestních řízeních.

OBCHODNÍ PRÁVO

 •  
 • Poskytujeme právní poradenství jak živnostníkům, tak korporacím (obchodním společnostem).
 •  
 • Řešíme právní vztahy mezi orgány společností, zakládání a likvidaci společností. Věnujeme i právu cenných papírů, a v neposlední řadě sepisování obchodně právních smluv.
socha spravedlnosti

TRESTNÍ ŘÍZENÍ (OBHAJOBA)

 

 • Jednou z nejdůležitějších oblastí poskytování právních služeb advokáta je obhajoba v trestním řízení.
 •  
 • Obhajoba spočívá nejen v hájení práv obviněného, ale také v zastupování poškozených při uplatňování práva na náhradu újmy, a to majetkové či nemajetkové.

 

Panelové domy

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 

 • S právem nemovitostí souvisí zejména kupní či darovací smlouvy (změna vlastníka nemovitostí) a v návaznosti na to advokátní úschova kupní ceny.
 •  
 • Řešíme, a máme zkušenosti i s dalšími oblastmi týkajícími se práva nemovitostí, a to zejména s developerskými projekty.

 

Semafor se západem slunce

OBČANSKÉ PRÁVO

 

 • Občanské právo je nejrozšířenějším právem, se kterým se každý z nás denně potýká.
 •  
 • Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství zejména v rámci problematiky ochrany osobnosti, věcných práv, závazkových práv (smlouvy všeho typu i netypické tzv. inominátní smlouvy). Náhradou majetkové i nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení.

 

RODINNÉ PRÁVO (ROZVOD)

 

 • Největší zkušenosti máme s rozvodovým řízením, pomoci při úpravě společného jmění manželů a v řízení o péči nezletilých dětí (včetně otázky výživného mezi rodiči a dětmi a mezi manželi).
 •  
 • Poskytujeme právní poradenství i v jiných oblastech rodinného práva (určování rodičovství, osvojení poručenství a jiné formy péče o dítě).

 

ukázka nepříjemné profese: potápěč

PRACOVNÍ PRÁVO

 

 • Pracovním právem se zabýváme komplexně, a to od vzniku pracovněprávního poměru, přes změny po zánik. Řešíme pracovněprávní spory, včetně zastupování klientů před soudy.
 •  
 • Nejčastěji řešíme založení či ukončení pracovněprávního vztahu, nároky zaměstnanců ve formě mzdy, dovolené a konečně bezpečnost práce či agenturní zaměstnávání.

 

SEPIS LISTIN

 

 • Sepisujeme všechny smlouvy dle platných právních předpisů (kupní a darovací smlouvy, smlouvy o dílo, zápůjčky či úvěry, nájmy a pachty, úschovní smlouvy, smlouvy příkazního typu, smlouvy o tiché společnosti a společnosti, developerské smlouvy na projekty).
 •  
 • Máme bohaté zkušenosti také s tzv. inominátními smlouvami.

 

Bezpečnostní trezor

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

 

 • Svým klientům poskytujeme dočasné uschování finančních prostředků a jejich budoucí vyplacení, za předem sjednaných podmínek.
 •  
 • Advokátní úschovy slouží nejčastěji k jistotě stran při realizaci prodeje nemovitostí v době přepisu vlastnických práv na katastrálním úřadu.

 

SPRÁVNÍ PRÁVO

 

 • Zjednodušeně řečeno správní právo zahrnuje jakékoliv jednání s úřady. Subjekty se často nachází v nerovném postavení (státní aparáty vs jednotlivec).
 •  
 • Nejčastěji zastupujeme klienty v přestupkovém řízení.
 •  
 • Součástí správního práva je dále soudní přezkum správních rozhodnutí. Zkušenosti máme také s daňovým, či stavebním řízením.
 •  

 

Cestovatel hledící do mobilu

Cizinecké právo - právník pro cizince

 

 • Cizincům v Brně poskytujeme právní služby pro cizince i související právní pomoc. Náš právník pro cizince Vám zajistí vydání víza (vízum), zaměstnanecké karty, modré karty, azylové řízení a další úkony dle potřeby (pronájmem a koupí nemovitosti, založením společnosti).
 •  
 • Zastupujeme cizince u cizinecké policie v přestupkovém řízení ale také před úřady v imigračních řízeních.

 

Auto které proráží budovu

NÁHRADA ŠKODY na zdraví a majetku

 

 • Český právní řád upravuje újmu majetkovou či nemajetkovou. Újma na jmění se označuje jako škoda. Poškozený se může domáhat skutečné škody a ušlého zisku. Újma vzniká porušením smluvní povinnosti, zákona nebo dobrých mravů.
 •  
 • Věděli jste, že existuje předsmluvní odpovědnost nebo, že roli hraje i prevence či okolnosti vylučující odpovědnost?

 

VYMÁHANÍ POHLEDÁVEK

 

 • Vymáháme za klienty všechny druhy pohledávek.
 • Pohledávky vymáháme na výživném, neuhrazené smlouvy, faktury, dlužné nájemné, mzdy, směnky a jiné cenné papíry a další.
 • Pro své klienty věřitele vedeme správu pohledávek.
 • Pohledávky dlužníků vymáháme po celé ČR.
 •  
 • Řešíme vztah věřitel-dlužník také mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem
  těchto řízeních.