8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Změna účelu dlouhodobého pobytu cizinců v České republiceZměna účelu dlouhodobého pobytu cizince je proces, který může být složitý a časově náročný. Pro cizince, kteří plánují změnit svůj účel pobytu v České republice, je důležité, aby k tomu měli všechny potřebné informace a dokumenty.

Cizinec může požádat o povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, pokud k němu má  důvod předpokládaný zákonem. K takovým důvodům náleží například studium, vědecký výzkum, sloučení rodiny, zaměstnání a mnoho dalších. Co je však třeba učinit, když chce cizinec na území ČR pobývat za jiným účelem, než mu byl dříve povolen?

V takových případech je potřeba podat zcela novou žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Žádosti o změnu účelu dlouhodobého pobytu vyřizuje příslušné pracoviště Ministerstva vnitra. Příslušnost pracoviště je založena vždy dle místa bydliště osoby, jež o vydání povolení žádá.. Žádost je potřeba podat vždy osobně, přičemž Ministerstvo vnitra o ní rozhodne do 60 dnů. Ministerstvo vnitra nové povolení k dlouhodobému pobytu zásadně nevydá, jestliže cizinec neplnil před podáním žádosti o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území účel, pro který mu bylo dosavadní povolení k dlouhodobému pobytu vydáno.

Žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem (změny účelu pobytu) je cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti platného povolení k dlouhodobému pobytu. V případě, že byla žádost včas podána a doba platnosti předchozího povolení k dlouhodobému pobytu uplyne před rozhodnutím o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, považuje se vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za platné do doby nabytí právní moci rozhodnutí o podané žádosti. Tato dodatečná platnost se vyznačuje „překlenovacím štítkem“.

O tento překlenovací štítek musí být zažádáno na stejném pracovišti Ministerstva vnitra. Překlenovací štítek osvědčuje skutečnost, že byla podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu. Na jeho základě cizinec prokáže, že pobývá na území ČR legálně, a to až do doby vydání nového rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu. Kromě uvedeného slouží taktéž k cestování i přes hranice Schengenského prostoru. Překlenovací štítek se vyznačuje do cestovního dokladu a vydává se na předpokládanou délku trvání řízení o povolení k dlouhodobému pobytu.

Ke každé změně účelu pobytu je vyžadováno, aby byl žadatel držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem a aby předložil platný cestovní doklad. Některé z těchto změn však vyžadují naplnění dalších podmínek a platí pro ně různá omezení.

Změna účelu pobytu na pobyt za účelem podnikání

              Pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je potřeba, aby byl žadatel držitelem jiného povolení k dlouhodobému pobytu a pobýval na území ČR po dobu delší pěti let. Toto omezení neplatí pro cizince, který pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia.

Změna účelu pobytu z účelu společného soužití rodiny na jiný účel

              Ke změně účelu pobytu cizince, jemuž byl povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, je potřeba současné naplnění alespoň jedné ze zákonných podmínek, a to dosažení věku 18 let nebo podmínky alespoň 3 let pobytu na území České republiky.

Naplnění výše uvedené podmínky není třeba v případě, kdy osoba, díky které bylo cizinci vydáno povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny, zemřela, a současně cizinec pobýval alespoň 2 roky. Obdobně to platí v případě, kdy uvedená osoba zemřela na základě pracovního úrazu či nemoci z povolání.

              V případě rozvodu manželství, kdy byl cizinci povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, lze změnit účel pobytu v případě, že ke dni rozvodu manželství pobýval na území po dobu nejméně 2 roky, kdy současně dané manželství trvalo nejméně 5 let. Změna účelu pobytu musí proběhnout nejpozději do 1 roku od rozvodu manželství.

              Ze starší judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývalo, že cizinci, jenž žádá o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, nemůže být zamítnuta jeho žádost, neplnil-li v minulosti účel povolení dlouhodobého pobytu za účelem podnikání. Nejvyšší správní soud toto kritérium již přehodnotil, v roce 2021 vydal nové rozhodnutí, jímž tuto výjimku vztáhl pouze na žádosti podané držiteli dlouhodobého víza, dnes se tedy již neuplatní.

Změna účelu pobytu za účelem strpění pobytu na území

              Pro změnu účelu pobytu je v tomto případě potřeba naplnění podmínky nepřetržitého pobytu na území ČR po dobu tří let.

Změna účelu pobytu na pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

            V uvedeném případě je nezbytné být nejprve držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v akreditovaném programu vysoké školy nebo za účelem vědeckého výzkumu.

Změna účelu pobytu na pobyt za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

            Pouze v případě, že byl cizinci povolen pobyt za účelem studia či vědeckého výzkumu, kdy cizinec úspěšně dokončil akreditovaný studijní program na vysoké škole či vědecký výzkum, lze zažádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. Toto povolení se vydává na 9 měsíců bez možnosti prodloužení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *