8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Zaměstnanecká karta a změna zaměstnáníPro porozumění problematice zaměstnávání cizinců je nejprve třeba se seznámit s institutem zaměstnanecké karty. Co je to tedy zaměstnanecká karta, jak se jinak lze nechat zaměstnat a co dělat při změně zaměstnavatele – tyto jsou jedněmi z nejběžněji pokládaných otázek v problematice cizineckého práva.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je povolením k dlouhodobému pobytu opravňujícím cizince (kromě občanů členských států EU a Švýcarska) k přechodnému pobytu na území České republiky na dobu delší než 3 měsíce. Zaměstnanecká karta opravňuje cizince k výkonu zaměstnání na konkrétní pracovní pozici u konkrétního zaměstnavatele. Toto povolení se vydává nejčastěji na dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle však na dobu dvou let s možností opakovaného prodloužení platnosti.

              Zaměstnaneckou kartu lze vydat na některou z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty za předpokladu, že došlo k uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či smlouvy o smlouvě budoucí o pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti na některé z míst v této evidenci evidovaných a za předpokladu splnění odborné způsobilosti pro výkon předmětného zaměstnání. Tato smlouva či dohoda musí pro účely zaměstnanecké karty obsahovat ujednání, z něhož vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce cizince jeho mzda (popř. plat nebo odměna – dále společně jen jako „mzda“) nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy (ke dni vydání článku 17.300 Kč). Pracovní doba současně musí činit nejméně 15 hodin týdně.

              Zaměstnanecká karta může být vydána ve dvou formách, a to jako tzv. duální a neduální doklad. V duálním režimu opravňuje zaměstnance k pobytu na území ČR i k zaměstnání, není tedy třeba žádat o další povolení k zaměstnání. V neduálním režimu opravňuje fakticky jen k pobytu na území. Pro účely zaměstnání je proto současně třeba, aby příslušný orgán vydal i jiné povolení k zaměstnání. V praxi se však lze častěji setkat se zaměstnaneckou kartou duálního charakteru.

Zaměstnání na pozici neuvedené v Centrální evidenci volných pracovních míst

            Cizinci, kteří hledají zaměstnání a kteří nevyhledali odpovídající pracovní pozici v Centrální evidenci volných pracovních míst, mohou vyhledat zaměstnání i jinými způsoby. Nejčastěji se jedná o případy, kdy cizinci přímo zkontaktují některého zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele však tento způsob představuje určité administrativní zatížení.

              Zaměstnavatel je v případě, kdy předmětné pracovní místo doposud nebylo evidováno v Centrální evidenci volných pracovních míst, toto pracovní místo nahlásit na Úřadu práce. Úřad práce v takovém případě pracovní místo do Centrální evidence přidá. Zaměstnavatel je dále povinen informovat Úřad práce o změnách týkajících se pracovněprávního vztahu souvisejícího se zaměstnaným cizincem, například změnu místa výkonu práce. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu však není potřeba hlásit pracovní cesty zaměstnaného cizince, nejsou-li dlouhodobého až trvalého charakteru.

Cizinec ucházející se o zaměstnání je následně povinen podat žádost o povolení k zaměstnání cizince. Je však nutné podotknout, že v tomto případě se však nejedná o žádost o vydání zaměstnanecké karty, a proto s tímto povolením automaticky nevzniká i oprávnění k pobytu.   

              Ani v případě dodání veškerých potřebných dokumentů však stále není jisté, že cizinec u daného zaměstnavatele bude zaměstnán. V okamžiku, kdy jsou Úřadu práce dodány veškeré potřebné dokumenty, přistoupí Úřad práce zásadně k posouzení situace na trhu práce, zejména zda dané pracovní místo nelze obsadit jinak, zejména s ohledem na nedostatek volných pracovních míst. Pokud Úřad práce dospěje k názoru, že je dané pracovní místo volné, tedy že jej nelze obsadit jiným způsobem, bude pracovní místo přiděleno cizinci.

Změna zaměstnání

Změnou zaměstnání lze v kontextu zaměstnávání cizinců rozumět změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele. Pro cizince jsou s takovými změnami spojeny určité povinnosti. Tyto povinnosti se liší podle toho, zda má cizinec volný přístup na trh práce či nikoliv. V případě osob pracujících na území ČR na základě zaměstnanecké karty se jedná zásadně o osoby bez volného přístupu na trh práce.

V prvé řadě je potřeba oznámit změnu zaměstnání Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Oznámení je nezbytné učinit na formuláři Ministerstva vnitra, a to osobně, poštou, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Změnu zaměstnání lze oznámit nejdříve po uplynutí šesti měsíců od fyzického převzetí první zaměstnanecké karty s výjimkou předčasného skončení pracovněprávního vztahu výpovědí danou zaměstnavatelem ze zákonných důvodů či dohodou ze stejných důvodů, zrušením pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době anebo okamžitým zrušením.

Oznámení je nezbytné učinit nejpozději 30 dní před nástupem do nového zaměstnání (resp. do nového zaměstnání nelze nastoupit dříve než 30 dní po oznámení změny Ministerstvu vnitra). Změnu zaměstnání lze provést nejdříve dnem uvedeným ve formuláři jako první den změny zaměstnání, avšak ne dříve, než cizinci bylo Ministerstvem vnitra doručeno Sdělení o splnění podmínek pro změnu zaměstnání. Toto sdělení bude Ministerstvem vnitra do 30 dnů od podání oznámení zasláno cizinci a jeho budoucímu zaměstnavateli. Bez vydání uvedeného sdělení nelze změnu zaměstnání provést.

Pro zaměstnance s volným přístupen na trh práce je celá situace výrazně snazší. Změnu zaměstnání lze provést kdykoliv, stačí ji do 3 pracovních dní nahlásit Ministerstvu vnitra. Oznámení není třeba činit na zvláštním formuláři, stačí jej učinit osobně na odpovídajícím pracovišti či písemně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *