8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Jak se mohou cizinci stát českými občany?Občanství je cenným vztahem, který člověku dává řadu výhod. Právo volit, právo pracovat, právo žít v zemi je možné plně realizovat jen díky vztahu občana a státu. Existuje několik způsobů, jak se cizinci mohou stát občany České republiky. Nejčastějším způsobem je získat povolení k dlouhodobému pobytu a poté požádat o občanství.

Proces získání občanství je poměrně složitý a časově náročný. Cizinci musí splnit všechny požadavky, které jsou stanoveny zákonem. Žádost musí být vyhotovena na speciálním formuláři a předložena Ministerstvu vnitraČR. Za přijetí žádosti o udělení státního občanství příslušný úřad požaduje zaplacení správního poplatku 2.000 Kč v případě dospělého žadatele, 500 Kč v případě dítěte.

Nikdo nemá na udělení občanství právní nárok. A to ani tehdy, splní-li cizinec veškeré předpoklady. Pokud však bude žádost o udělení státního občanství zamítnuta, lze se proti tomuto rozhodnutí bránit rozkladem rozhodnutí. Je-li potvrzeno původní rozhodnutí, může se proti němu brojit prostřednictvím správní žaloby.

Dostatečná integrace

Žadatel musí být integrován do české společnosti  , a to alespoň v rovině sociální,  pracovní či rodinné. Dle judikatury je např. pro hledisko pracovní integrace mimo jiné podstatné, zda je žadatel veden v evidenci uchazečů práce. Je-li žadatel v této evidenci veden bez vážného důvodu, může to svědčit až o nenaplnění kritéria pracovní integrace, kdy uvedené může vést až k zamítnutí žádosti o udělení státního občanství. Cizinec musí mít stabilní sociální a rodinné prostředí, které však není účelové. Soudy zkoumají i případy, kdy dochází ke „kupčení“ s rodnými listy dětí či účelovým manželstvím.

Bezpečnostní hrozba

Uchazeč nesmí představovat hrozbu pro bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty občanů. Informace o uchazeči, jež zakládají naplnění tohoto kritéria, bývají shromažďována příslušným ministerstvem. V případě nesplnění této podmínky bude žádost o udělení státního občanství jednoduše zamítnuta s poukazem na nesplnění požadavku a nebude se dále odůvodňovat. Proti takovému rozhodnutí lze podat pouze rozklad, další opravné prostředky nejsou možné. Cizineci tedy v případě zamítnutí žádosti o přiznání státního občanství nesvědčí proti takovému rozhodnutí soudní ochrana, neboť z pochopitelných důvodů je takové rozhodnutí dle § 26 Zákona o státním občanství vyloučeno z přezkoumání soudem.

Trvalý pobyt

Podmínkou udělení občanství je dále trvalý pobyt. Vyžadovaná délka trvalého pobytu se liší podle toho, zda je žadatel občanem některého ze států Evropské unie či nikoliv. Pro žadatele z některého ze států EU je nezbytné, aby měl nepřetržitě povolen trvalý pobyt po dobu alespoň 3 let, pro žadatele z ostatních zemí je podmínkou alespoň 5 let nepřetržitého trvalého pobytu. Cizinec bez rodinných vazeb na občany ČR může získat oprávnění k trvalému pobytu až po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR, pro naplnění kritéria k získání státního občanství je proto nezbytné připočítat tuto dobu.

Státní občanství lze udělit i v případě, kdy doba nepřetržitého trvalého pobytu cizince nedosahuje tří, resp. pěti let, a to v případě, že na území České republiky pobýval po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Pro osoby, jež pobývaly na území před dosažením 18 let, se započítává i tato doba.

Trestní bezúhonnost

Žadatel starší 15 let nesmí být pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin.

Znalost jazyka, reálií a ústavního systému

Žadatel je povinen prokázat znalost českého jazyka v rozsahu, že rozumí napsanému textu na běžné téma, je schopen napsat jednoduchý souvislý text na běžné téma a je schopen zapojit se bez přípravy do hovoru o běžném tématu. Dále je povinen prokázat základní znalost o geografii, historii a kultuře České republiky, povědomí o fungování české společnosti a českého státu. Tuto zkoušku v roce 2014 úspěšně absolvovalo  přibližně 99,98 % uchazečů.

Dodržování právních předpisů

Další z podmínek je dodržování právních předpisů žadatelem. Jedná se zejména o veřejnoprávní předpisy upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla a odvody. Za zmínku také stojí plnění vyživovací povinnosti k dětem.

Příjmy a sociální podpora

Závěrem je nezbytné, aby žadatel prokázal výši a zdroje svých příjmů a bez zbytečného důvodu nezatěžoval systém sociální podpory. To je ostatně navázáno na podmínku dostatečné integrace.

Okamžik nabytí občanství

Žadatel nabude státní občanství okamžikem složení státoobčanského slibu. Tento slib se skládá zásadně před ředitelem krajského úřadu, výjimečně i před vedoucím zastupitelského či konzulárního úřadu v cizině. S nabytím občanství České republiky uchazeč automaticky nabude i občanství Evropské unie, se kterým je spojena svoboda pohybu, právo volit a být volen do evropských institucí či právo obrátit se na evropského ombudsmana.

České právo od roku 2014 umožňuje víceré státní občanství všem občanům České republiky. Nabytím českého státního občanství proto cizí státní příslušník automaticky nepozbude cizí státní občanství, ledaže by tak přikazovalo právo státu, jehož občanem cizí státní příslušník původně byl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *