8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Může zaměstnavatel dát peněžité pokuty svým zaměstnancům?Zaměstnavatel má škálu možností potrestání zaměstnance za porušení pracovních povinností. Peněžitá pokuta se může na první pohled zdát jako efektivní forma trestu zaměstnance, ovšem v Českém právu je taková forma trestu ze strany zaměstnavatele zakázaná. V tomto ohledu se projevuje securita pracovního práva, což znamená ochrana zaměstnanců. Pracovní zákoník (zákon č. 262/2006 Sb.) tedy takový trest nepovoluje jako obecnou formu trestu pro porušení pracovní povinnosti, existují ale 2 výjimky, kdy je peněžitá pokuta povolena.

Náhrada škody způsobená zaměstnancem

První výjimkou, při které zákon povoluje uložení pokuty zaměstnanci, je jako náhrada škody způsobené zaměstnancem při výkonu závislé práce. Tato problematika upravena v jedenácté části zákoníku práce, konkrétně druhá hlava (§ 250 a násl). Zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením pracovní povinnosti při plnění pracovních úkolů. Příčinnou souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody musí vždy dokazovat zaměstnavatel. Když zaměstnavatel tuto souvislost prokáže, má právo na náhradu škody. Výše této náhrady závisí na konkrétních okolnostech případu. Pokud by se jednalo o nedbalostní zavinění zaměstnance, tak maximální povolená výše pokuty je 4,5násobek průměrného měsíčního hrubého výdělku. U úmyslného zavinění není stanovená maximální výše, a zaměstnavatel může požadovat vynahradit plnou hodnotu škody, nebo pokud je například možná oprava, tak může zaměstnavatel požadovat navrácení do původního stavu. Stejně tomu je i v případech způsobení škody v opilosti či při zneužití jiných návykových látek.

Porušení konkurenční doložky

Druhou výjimkou je porušení konkurenční doložky. Konkurenční doložka je upravena v § 310 a § 310 zákoníku práce. Jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že po ukončení zaměstnání se zaměstnanec „zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu“. § 310 odst. 3 počítá s možností sjednání smluvní pokuty pro porušení doložky.

Shrnutí problému

Zaměstnavatel tedy nemá právo svým zaměstnancům dávat peněžité pokuty v žádných jiných případech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *