8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Advokát

Definice advokáta zní dle § 4 Zákona o advokacii tak, že advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“, nebo také „Komora“). Jedná se o svobodné právnické povolání, jehož úkolem je poskytování právních služeb za úplatu. Advokát pracuje v advokátní kanceláři sám, případně s jinými advokáty, zaučuje advokátní koncipienty a vypomáhají mu právní praktikanti či asistenti. Advokáti jsou vázáni slibem mlčenlivosti a loajálnosti vůči klientovi. Advokát může vykonávat generální praxi nebo se specializovat na určité odvětví práva. Hlavním rozdílem mezi advokátem a právníkem je právě zápis do evidence ČAK. Právník je každý absolvent právnické fakulty, kdežto advokát složil úspěšně advokátní zkoušky, složil advokátní slib a byl zapsán do evidence. Advokát musí být bezúhonný, svéprávný, s dokončeným vysokoškolským vzděláním v oboru právo (s titulem Mgr., magister iuris). Advokát je vázán nejen právními předpisy ČR, ale také etickým kodexem a jinými stavovskými předpisy, které vydává ČAK. Advokát především zastupuje klienty před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní rady, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *