8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Uzavření manželství s cizincem v České republice – Jak na to?Na území České republiky může Čech uzavřít manželství s cizí státní příslušnicí či Češka s cizím státním příslušníkem, a to v podobě občanského či církevního sňatku. Co vše je k tomu potřeba splnit se dozvíte níže v tomto článku.

Způsobilost k uzavření manželství

Chcete-li uzavřít manželství s cizincem, je nejprve nezbytné zjistit, zda jste k tomu dle práva způsobilí. Způsobilost osoby uzavřít manželství a platnost takového manželství se řídí právem státu, jehož je tato osoba občanem. Způsobilost jednoho snoubence (příslušníka České republiky s trvalým pobytem v této zemi) se tedy bude řídit českým právem, a proto se na tuto otázku bude aplikovat občanský zákoník. V České republice však nelze uzavřít manželství stejnopohlavního páru, neboť dle práva je manželství trvalým svazkem muže a ženy. Osoby stejného pohlaví mohou v ČR vstoupit pouze do tzv. registrovaného partnerství, které však nenabízí registrovaným partnerům stejná práva jako manželství manželům.

Dle § 671 občanského zákoníku může manželství uzavřít každý, komu to zákon nezakazuje. Způsobilost snoubence uzavřít manželství je dána primárně věkem a rodinným stavem, musí se tedy jednat o osobu, která je zletilá, tzn. starší 18 let (výjimečně se může jednat o osobu nezletilou a ne plně svéprávnou, která musí dosáhnout alespoň věku 16 let, a to v případě, kdy pro uzavření manželství existují důležité důvody, např. těhotenství), plně svéprávná (osobě nesměla být v oblasti uzavření manželství svéprávnost omezena), osoba se nesmí nacházet v manželském svazku  (musí být svobodná či rozvedená; bigamie neboli dvojí manželství je v ČR trestným činem dle § 194 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky).

Způsobilost snoubenců je nutné posuzovat k okamžiku uzavření manželství zvlášť s přihlédnutím k právním řádům zemí, jichž jsou státními příslušníky. Každý stát si problematiku právního postavení osob upravuje sám, neboť se jedná o jednu se základních interních oblastí, do které EU prakticky nezasahuje (např. úpravu nezpůsobilosti však najdeme v unijním předpise v článku 13 Nařízení Řím I). Nicméně přinejmenším v Evropě jsou zákonné překážky manželství v podstatě všude identické. Zároveň manželství nesmí být uzavřeno mezi rodinnými příslušníky v přímé linii, tj. předky a potomky, sourozenci a zásadně osobami v postavení pečující osoby a dítěte (tj. osvojitel a osvojený, poručník a poručenec, pěstoun a svěřené dítě, dítě a osoba, do jejíž péče bylo dítě svěřeno).

Co je potřeba předložit za dokumenty?

Je-li snoubenec státním příslušníkem země, která není součástí EU, musí předložit matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Kromě vyplněného formuláře, jejž snoubenci předloží před uzavřením manželství příslušnému matričnímu úřadu, musí snoubenec, který je cizím státním příslušníkem, ještě připojit další dokumenty:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství (je-li cizím státem vydáván),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno),
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Naproti tomu snoubenci  – příslušníkovi České republiky, přihlášenému k trvalému pobytu v ČR, stačí, aby doložil:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí navíc k předepsanému formuláři a zmíněným dokumentům výše i rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Předkládané doklady a listiny musí mít formu veřejné listiny, aby mohly sloužit jako podklad pro zápis v matriční knize. Účinky veřejných listin ve státě, který je vydal, jsou určeny procesními předpisy daného státu, tedy působí teritoriálně. Pokud se mají účinky veřejných listin přenést do zahraničí, narážíme zde na problém svrchovanosti jednotlivých zemí. Proto jsou-li předmětné listiny vydány orgány cizích států a mají se v ČR využít, musí mít tyto listiny předepsané ověření (podrobnosti sdělí matriční úřad) a zároveň musí být dodány s úředním překladem do českého jazyka až na určité výjimky. Takovou výjimku představují např. listiny vydané orgány cizího státu, jejichž součástí je vícejazyčný standardní formulář.

Poplatky

Pokud se snoubenec nerozumí ani neumí komunikovat v českém jazyce, případně je neslyšící nebo němý, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, který se rovněž podepíše na protokol o uzavření manželství. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady.

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 2000 Kč. Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství. Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství či ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *