8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Předmanželská smlouva – o co jde, a jaké jsou její výhody?Jedním z hlavních problémů nových manželů je bez debat uspořádání jejich nyní společných majetkových poměrů po čas manželství. To občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“) nazývá společným jměním manželů (dále jen „SJM“), které upravuje, jak bude majetek manželů upraven. Občanský zákoník nám ale dovoluje se od této úpravy v přiměřené míře odchýlit. Sám zákon pracuje s tzv. zákonným režimem (§ 709 a násl. OZ) a s tzv. smluveným režimem (§ 716 a násl. OZ). Zákonný režim, jak název napovídá, je režim, podle kterým se bude SJM řídit v případě, že si manželé své majetkové poměry sami neupraví. K vlastní úpravě SJM slouží smluvený režim. Odchýlit se od zákonného režimu jde z pravidla třemi způsoby: první je ten, že soud povolí úpravu pro manželé, které mají SJM upravené podle zákonného režimu, ale tomu se děje jen v krajních případech (můžeme si představit například situaci, kdy se z jednoho manžela stane chronický alkoholik a všechno společné jmění využije na koupi alkoholu). Druhým způsobem je dohoda o změně SJM během manželství, a třetí, značně jednodušším a častějším způsobem, je úprava SJM ještě před vznikem manželství společným úkonem budoucích manželů. To je právě předmanželská smlouva.

Jak musí předmanželská smlouva vypadat?

OZ sice sám neupravuje žádnou smlouvu pod názvem „předmanželská smlouva“, ale v některých svých ustanovení s ní počítá, a náležitosti upravuje právě v § 716 a násl., ve kterém jedná o smluveném režimu SJM. Pro formu předmanželské smlouvy je podstatná náležitost taková, že musí být učiněna v písemné formě formou veřejné listiny, takže formou notářského zápisu. Jedná se dohodu mezi manželi, takže musí samozřejmě obsahovat i podpis obou manželů. Nejčastěji se tato smlouva píše před uzavřením manželství (proto tedy zlidovělý název „předmanželská smlouva“), ale smlouvu se se stejným obsahem mohou podepsat i manželé za doby trvání manželství, ovšem to má takovou nevýhodu, že tato smlouva nepůsobí zpětně, ale jen do budoucna od podepsání smlouvy.

Co může předmanželská smlouva upravovat?

Smlouva může upravovat majetkové poměry v době trvání manželství, i pro dobu po rozvodu manželství. Co zákon vysloveně nezakazuje, může být upraveno touto smlouvou. Může se jednat o rozšíření či zúžení SJM, kdy do SJM bude patřit i to, co manžel nabyl před vznikem manželství, nebo naopak do něj některý majetek nebude přidán v době trvání manželství. Může obsahovat dohodu o tom, kdy SJM vznikne (ze zákona vzniká uzavřením manželství). Je možné si dokonce sjednat tzv. režim odděleného vlastnictví, kdy SJM vlastně vůbec nevznikne.

OZ povoluje změnu týkající se „zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů“ (§ 718 OZ).

Pokud by si následně manželé některé majetkové poměry rozmysleli, lze předmanželskou smlouvu změnit jen novou dohodou o majetkovém režimu. Pokud by to požadoval pouze jeden manžel, může podat návrh na rozhodnutí soudu.

Co nemůže předmanželská smlouva upravovat?

Předmanželská smlouva upravuje pouze a jenom majetkové poměry manželů. Nelze v něm tedy ujednat nemajetkové poměry (například nelze v něm ujednat, který z manželů se bude starat o děti po rozvodu). Další zákonem zakázané ujednání najdeme v § 718 odst. 3 a § 719 OZ. Smlouva nesmí svými důsledky „vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.“, a nesmí „obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky“. Dále touto smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti. To lze jen pokud by manžel domácnost opustil a odmítal se vrátit zpět.

Výhoda předmanželské smlouvy

V zákonném režimu spadají do SJM kromě majetku i dluhy a závazky jednoho z manželů. Proto může předmanželská smlouva být dobrá například pro pár, z něhož jeden rizikově podniká, nebo je zadlužený a nechce, aby tyto dluhy postihnuly i druhého manžela.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *