8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Žaloba je písemné podání k soudu, které naplňuje všechny náležitosti obecného podání v § 42 Občanského soudního řádu a zároveň zvláštní náležitosti uvedené v ustanovení § 79 občanského soudního řádu. Žaloba je formálním úkonem účastníků řízení, kterým zahajují soudní řízení, pakliže je žaloba podána u místně a věcně příslušného soudu. Žaloba obsahuje mimo náležitosti níže také nárok, který je uplatňován u soudu, petit (návrh rozsudku) a odůvodnění rozhodnutí, případně právní posouzení věci.

Žaloba musí obsahovat jednoznačně informace o tom, kdo žalobu podává, vůči komu žaloba směřuje, k jakému soudu a v jaké věci, musí být datována a podepsána, v požadovaných vyhotoveních a musí v ní být uvedeno, na základě čeho se žaloba činí.

Právně rozeznáváme žaloby statusové (o osobním stavu) a žaloby na plnění. Žaloby statusové se týkají ve valné většině manželství, ať už jeho existencí či neexistencí, ale mohou se také týkat platnosti partnerství nebo určování otcovství. Žaloby na plnění jsou poté všechny ostatní žaloby sporné. Žaloba na plnění může být směřována k dare (něco dát), facere (něco vykonat), omittere (něčeho se zdržet), pati (něco strpět).

Dle hmotněprávního práva můžeme rozeznávat žaloby určovací (na určení právního stavu – např. vlastnictví), reinvidikační (na ochranu vlastnického práva – žaloby na vydání neoprávněně zadržované věci), žaloby posesorní (na ochranu držby – aniž by se otázka týkala vlastnického práva), žaloby negatorní nebo zápůrčí (na uložení povinnosti zdržet či přestat určité jednání) a žaloby odpůrčí (na určení neplatnosti právního jednání nebo jeho neúčinnosti).

Žaloba představuje dispoziční úkon žalobce. Žalobce zároveň musí uhradit soudní poplatek.

Rady a tipy:

Žaloba musí být dobře strukturovaná, přehledná, krátká a výstižná. Žalobu můžete sepsat i sami, musí být však jasné kdo se domáhá čeho na základě čeho a vůči komu. Každé tvrzení musí být podloženo důkazními prostředky (výslechy, listinami…). Žaloba musí být v českém jazyce.

Nejčastější chyby:

Žaloba je nepřehledná, nejasná a zmatečná. I u podání žaloby je třeba zaplatit soudní poplatek, bez kterého nelze začít řízení. V žalobě je třeba uvést přesně, kdo ji podává (alespoň jméno, narození, bydliště, příp. IČO) a vůči komu. U právnických osob je nutné opsat přesný název i s čárkami a tečkami, jak je v obchodním rejstříku. Společnost X.Y. s.r.o. a X.Y, s.r.o. mohou být dvě různé společnosti.