8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Vyšší moc (vis maior)

Vyšší moc je právní označení pro všechny právní události či skutečnosti, které nemohou být člověkem ovlivněny a které jsou mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné. Jedná se o okolnost vylučující protiprávnost, neboť za ně nelze odpovídat. Jedná se o bouřky, povodně, výbuchy sopky či jiné přírodní katastrofy. Může se jednat také o společenské události jako revoluce či válku.

Rady a tipy:

Vyšší mocí lze postihnout soukromoprávní i veřejnoprávní povinnosti, stejně tak i smlouvy dle národního či mezinárodního práva (vídeňská Úmluva o mezinárodním obchodování – CISG). Případ vyšší moci musí být mimo oblast vaší kontroly, bez možnosti předvídat a která způsobí nesplnitelnost závazku. Koncept vyšší moci se vyskytuje také v anglosaském právu, kdy byl dovozen soudy v rámci doktríny frustrace (Doctrine of Frustration). Vyšší moc musí dokazovat ten, který se jí dovolává.

Nejčastější chyby:

Vyšší moc je třeba vykládat úzce, s ohledem na individuální skutečnosti a okolnosti. Vyšší moc není například nesplnění povinnosti třetí osoby ve všech případech, neboť vy jste byli odpovědni za výběr této třetí osoby. Vyšší moc zároveň automaticky neznamená zrušení závazku, ale např. povinnost znovu vyjednat podmínky smlouvy, náhradní plnění či až poté zrušení závazku.