8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Výpověď nájemní smlouvy

Výpověď je jednostranné právní jednání, kterým dochází k zániku závazku po uplynutí výpovědní doby. Výpověď nájmu vždy vyžaduje písemnou formu a musí být prokazatelně doručeno druhé straně. Nájem uzavřený na dobu určitou může nájemce vypovědět pouze tehdy, změní-li se okolnosti, za nichž strany nájem uzavřely. Nájem na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoliv. Platí, že u výpovědi nájemní smlouvy k nemovitosti je vždy výpovědní doba tři měsíce, počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po tom, co byla doručena výpověď.

Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět pouze ze zákonných důvodů, které musí být ve výpovědi uvedeny. Pokud tak neučiní, je výpověď neplatná.

Rady a tipy:

Výpověď nájemní smlouvy může dát nájemce kdykoliv. Pronajímatel však může dát výpověď jen s tříměsíční lhůtou a odůvodněním nebo okamžitě po závažném porušení povinnosti nájemce a po předchozí výzvě k nápravě. Výpověď je jednostranné jednání, nevyžaduje tedy souhlas druhého.

Nejčastější chyby:

Výpověď musí být písemná a odůvodněná (přesně!), jinak je neplatná. Pakliže neobsahuje správný důvod nebo není písemná, nepřihlíží se k ní. Výpověď může také porušovat dobré mravy. I okamžitá výpověď musí být písemná a dána dostatečná lhůta k vystěhování.