8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Správní řízení

Správní řízení je formalizovaný postup správního orgánu (úřadu, policie, Ministerstva), jehož účelem je vydání správního rozhodnutí a dosažení správního účelu. Správní řízení se zpravidla zahajuje ex offo, z úřední povinnosti a rozhodují v něm odlišné zásady, než u občanského řízení. Správní řízení je takové, kde správní orgán vystupuje autoritativně, z pozice veřejné moci, vůči účastníkům řízení, kteří nedisponují s řízením!

Pouze, pokud to zákon umožňuje, lze správní řízení zahájit návrhem či podáním. Valná většina správních řízení je zahajována z podnětu správnímu orgánu. Některá správní řízení lze přezkoumat soudy správního soudnictví, někdy i civilním soudem.

Rady a tipy:

Každý účastník má právo být informován o zahájení řízení – nedojde-li k tomu, může být celé řízení stiženo vadami a vráceno k novému projednání. Každý účastník má právo nahlížet do spisu a činit výpisy a kopie. Každý účastník může podat stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob.

Nejčastější chyby:

Právo namítat podjatost je časově limitováno, účastníci musí namítat okamžitě, jakmile se to dozví. Domníváte-li se, že bylo ve správním řízení rozhodnuto neprávně, můžete vždy zahájit soudní přezkum řízení.