8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Soudní poplatek

Soudní poplatek představuje poplatkovou povinnost, kterou musí zaplatit každý, kdo se chce domáhat u soudu ochrany svých subjektivních práv. Soudní poplatek je vypočítán dle Zákona o soudních poplatcích a jeho přílohách. Povinnost uhradit soudní poplatek vzniká podáním návrhu či žaloby k příslušnému soudu. Soudní poplatek je příjmem státního rozpočtu. Má funkci úhradovou, tedy má pokrýt alespoň část výdajů na vedení soudního řízení (plat soudce, náklady apod.). Má ale také funkci preventivní – má zabránit zbytečným či šikanózním žalobám a podáním. Bez uhrazení soudního poplatku nemůže být v řízení pokračováno a soud jej zastavuje.

Žaloby na plnění (peněžní i jiné) jsou zpravidla zpoplatněny 1 000 Kč, pakliže se požadované plnění pohybuje do 20 000 Kč, kdežto nad 20 000 Kč už se poplatek vypočítává 5 % z požadované částky. Nejvyšší možnou částku soudního poplatku jsou 2 000 000 Kč.

Soudní poplatek je součástí nákladů řízení, které lze požadovat proplatil po straně, která prohraje. Zároveň je možno osvobodit od povinnosti platit soudní poplatek, splňuje-li žadatel všechny podmínky.

Rady a tipy:

Od soudního poplatku mohou být osvobozeni ti, kteří splňují nároky dané zákonem. Soudní poplatek musí být uhrazen, aby mohlo být pokračováno v soudním řízení. Pokud vezmete žalobu zpět před prvním jednáním, vrací soud zpravidla 80 % poplatku. Soudní poplatek je vždy součástí náhrady nákladů řízení.

Nejčastější chyby:

Soudní poplatky jsou stanoveny zákonem, podmínky pro osvobození jsou přísné a bez zaplacení nelze věc projednat. V některých řízeních platí náklady řízení (i poplatek) rovnoměrně obě strany bez výjimky. Zaplatit můžeme soudní poplatek jen bankovním převodem nebo v kolcích.