8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Smlouva o smlouvě budoucí

Touto smlouvou se jedna strana zavazuje druhé straně, že v budoucnu uzavře v určité lhůtě určitou budoucí smlouvu. Pakliže lhůta není ujednána, musí být tato budoucí smlouva ujednána do jednoho roku. Pakliže druhá strana nevyzve první stranu k uzavření budoucí smlouvy, povinnost zaniká.

Zavázána strana musí tuto smlouvu uzavřít, v opačném případě může být sankcionována smluvní pokutou či jiným institutem. Smysl této smlouvy je především pojistit si budoucí uzavření smlouvy a to i v případě, že by jedna ze stran chtěla na poslední chvíli vycouvat. Sjednává se tak velice často před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost.

Rady a tipy:

Ani v této smlouvě nesmí chybět základní náležitosti (přesně kdo uzavírá, přesně čeho se týká, informace o kupní ceně, možnost vyvázání se, lhůty, obsah budoucí smlouvy). I tato smlouva může obsahovat odkaz na obchodní podmínky. Můžete si stanovit smluvní pokuty pro případné nesplnění povinností. Už zde je možné uzavřít NDA (Non-Disclosure Agreement – dohodu o mlčenlivosti).

Nejčastější chyby:

Obecně povinnost řídit se uzavřenou smlouvou zaniká v případě nepředvídatelných a nečekaných událostí (např. povodeň). Odstoupení od smlouvy je možné pouze dle zákona a za podmínek daných smlouvou. Klienti často uzavírají smlouvy o smlouvě budoucí, aniž by si četli sankce a smluvní pokuty.