8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní forma podnikání

Osoba, která vykonává soustavně určitou výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku, se nazývá podnikatelem. Podnikatel může podnikat na své jméno, tedy bude fyzická osoba podnikající. Podnikatel však může působit v rámci právnické osoby. Podnikatel musí mít příslušné živnostenské oprávnění, je-li to zákonem vyžadováno. Podnikatel platí za osobu samostatně výdělečně činnou a vztahují se na něj odlišné povinnosti. Právní forma podnikání v právnické osobě může mít několik různých forem. Občanský zákoník rozlišuje právnické osoby na obchodní korporace, fundace, ústavy a spolky. Obchodní korporace, podnikatelské subjekty v tom pravém slova smyslu, a jejich formy jsou dále stanoveny Zákonem o obchodních korporacích. Mezi další formy obchodních korporací řadíme veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciovou společnost (a.s.) a družstvo.