8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Dědické řízení

Dědické řízení, nebo také řízení o pozůstalosti, je zvláštním druhem řízení (od toho jeho zařazení do Zákona o zvláštních řízeních soudních). Jeho cílem je vypořádání pozůstalosti po zůstaviteli (zemřelém). Úkony dědického řízení provádí notář, který vystupuje jako soudní komisař z pověření okresním soudem, v jehož obvodu měl zůstavitel trvalé bydliště.

Dědické řízení může být zahájeno na návrh, ale ve většině případů je zahájeno usnesením soudu, jakmile se dozví, že daná osoba zemřela, na základě oznámení matričního úřadu. Po zahájení zpravidla probíhá předběžné šetření, při kterém se zjišťuje jmění (aktiva i pasiva, majetek i dluhy) zůstavitele.

Jakmile notář shromáždí všechny důležité podklady, nařídí jednání, ke kterému jsou předvoláni všichni zjištění dědicové. Zde jsou dědicové vyzváni, aby dědictví buďto přijali nebo odmítli. Nelze přijmout dědictví částečně, tedy například byt zatížený zástavním právem a hypotékou přijmout jen co do bytu a hypotéku nechat někomu jinému. Proto je nesmírně důležité si vše důkladně promyslet.

Rady a tipy:

Notář má sám zjišťovat velikost a obsah dědictví, ovšem dědicové představují velkou pomoc. Pro urychlení celého řízení je dobré spolupracovat co nejvíce.

Nejčastější chyby:

Soud určuje notáře, nikoliv dědicové. Zůstavitelova vůle přebíjí veškeré jiné pravidla dědictví, vyjma částí, kde jde proti zákonu.