8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Autorské právo

Autorské právo upravuje především Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících. Autorské právo se vždy týká díla – literárního, uměleckého, vědeckého. Toto dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze i části, včetně názvu a jmen postav. Autorské právo je zastřešující pojem zahrnující v sobě různá práva autora k dílu, například právo zveřejnit a vydat dílo, být autorem díla a další. Tato práva se označují jako práva osobností (neoddělitelné od osoby autora) a výlučná práva majetková (která autor může převést či propůjčit někomu jinému).

Rady a tipy:

Existují sdružení, která chrání autorská práva svých členů, představují tak efektivní a nízkonákladovou formu ochrany autorských práv.

Nejčastější chyby:

Autorských práv osobnostních se nelze nikdy vzdát, smluvně je převést nebo přenechat jinému. Vždy budete autory svých děl, i kdybyste dílo prodali.