8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Advokát

Definice advokáta zní dle § 4 Zákona o advokacii tak, že advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou („ČAK“, nebo také „Komora“). Jedná se o svobodné právnické povolání, jehož úkolem je poskytování právních služeb za úplatu. Advokát pracuje v advokátní kanceláři sám, případně s jinými advokáty, zaučuje advokátní koncipienty a vypomáhají mu právní praktikanti či asistenti. Advokáti jsou vázáni slibem mlčenlivosti a loajálnosti vůči klientovi. Advokát může vykonávat generální praxi nebo se specializovat na určité odvětví práva.

Hlavním rozdílem mezi advokátem a právníkem je právě zápis do evidence ČAK. Právník je každý absolvent právnické fakulty, kdežto advokát složil úspěšně advokátní zkoušky, složil advokátní slib a byl zapsán do evidence. Advokát musí být bezúhonný, svéprávný, s dokončeným vysokoškolským vzděláním v oboru právo (s titulem Mgr., magister iuris).

Advokát je vázán nejen právními předpisy ČR, ale také etickým kodexem a jinými stavovskými předpisy, které vydává ČAK.

Advokát především zastupuje klienty před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní rady, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory.

Rady a tipy:

Advokátem je vždy osoba zapsaná v seznamu vedeném českou advokátní komorou. Doporučujeme Vám si ale vždy zkontrolovat na cak.cz v sekci: https://vyhledavac.cak.cz/, zda uvedená osoba má stav: aktivní. Advokát či advokátní kancelář má povinnost s Vámi jednat transparentně a v případě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, tuto s Vámi uzavřít zpravidla v písemné formě (pokud jste spotřebitelem), kdy jedna verze smlouvy Vám bude předána.

Nejčastější chyby:

Advokát je právně vzdělaná osoba, ale navíc od právníků má složeny tzv. advokátní zkoušky. Je osobou nejen odpovědnou ve smyslu občanského zákoníku, ale také osobou tzv. profesně odpovědnou, kdy poskytování právních služeb je výkonem jeho povolání ze zákona. Advokát je také na rozdíl od právníka povinně pojištěný pro případ vzniku škody. Na rozdíl od právníků, může advokát činit speciální právní úkony jako jsou (ověřování podpisů, konverze dokumentace, advokátní úschovy financích prostředků, zastupování v trestním řízení, před nejvyššími soudy či Ústavním soudem ČR).