8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní pojmy „I“

Insolvence

Insolvence, úpadek, je stav, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky jsou více než 30 dní po splatnosti a dlužník není schopen těmto závazkům dostát. Nejdříve se tedy bavíme o platební neschopnosti dlužníka, ta se týká fyzických i právnických osob. U právnických osob může také dojít k předlužení, kdy souhrn závazků (pasiva) dlužné společnosti převyšuje majetek (aktiva). O návrhu na úpadek rozhoduje insolvenční soud, který také rozhodne o způsobu, jakým bude insolvence řešena. Všechny jsou uvedeny v Insolvenčním zákoně. Mezi způsoby řešení úpadku patří zejména oddlužení, konkurs nebo reorganizace. Ne každý způsob je dostupný pro všechny subjekty.

Insolvenční rejstřík

Jedná se o veřejný seznam, informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Každý může do insolvenčního rejstříku nahlížet buďto osobně nebo na stránkách www.justice.cz. Obsahem rejstříku je seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Vede jej příslušný rejstříkový soud, kterým je vždy krajský soud. Jediná výjimka z tohoto pravidla náleží Krajskému soudu v Praze, neboť zde vede agendu insolvenčního rejstříku Městský soud v Praze.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštním druhem soudního řízení, ve kterém je projednávána insolvence, úpadek, dlužníka. Insolvenční řízení se řídí insolvenčním zákonem. Zahajuje se na základě insolvenčního návrhu, který podal dlužník nebo jeho věřitel. Soud poté zahájí řízení oznámením a zveřejněním v insolvenčním rejstříku, aby věřitelé mohli přihlásit své pohledávky za dlužníkem. Po dobu insolvenčního řízení i nějaký čas po něm je zakázáno nakládání s majetkem dlužníka, vyjma účely insolvenčního řízení – nelze tedy například prodávat či kupovat věci mimo běžnou potřebu – domy, auta, apod. Cílem insolvenčního řízení je co největší uspokojení věřitelů a nový start pro dlužníka, který nezvládá splácet své dluhy dlouhodobě. Často se ve spojitosti s insolvenčním řízení a nepodnikajícími fyzickými osobami hovoří o tzv. oddlužení, osobním bankrotu. Pakliže si nejste jisti, jestli splňujete podmínky a rádi byste své dluhy řešili efektivně, poraďte se s advokátem!

Insolvenční řízení (dlužník)

Jedná se o druh soudního řízení, ve kterém je projednáván insolvenčním soudem na návrh dlužníka jeho úpadek a možnost řešení úpadku dlužníka dle insolvenčního zákona. Je tedy vždy zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníkem či jeho věřitelem. Zahájení řízení je pak oznámeno insolvenčním soudem vyhláškou a zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Soud v insolvenčním řízení rozhoduje na způsob řešení úpadku a rozhoduje tak, aby dle zásady insolvenčního práva byli věřitelé uspokojeni v co největší míře. Smyslem insolvenčního řízení není pro dlužníka uniknout svým dluhům, ale aby věřitelé byli uspokojeni ideálně v plné výši přihlášených pohledávek. Dlužník je omezen v nakládání se svým majetkem a vše řídí insolvenční správce. V rámci oddlužení dlužníka může být přistoupeno ke zpeněžení majetkové podstaty (veškerého majetku dlužníka, vyjma výjimky), ke splátkovému kalendáři či dalším způsobům řešení. Minimální výše úhrady dluhů je alespoň 30 % a dlužník musí splácet max. 5 let.