8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Právní pojmy „C“

Cena

Cena představuje dle občanského zákoníku hodnotu věci, lze-li ji vyjádřit v penězích. Cena může být určena prodávajícím, dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím nebo navržena kupujícím, třeba i bez ohledu na něco jiného v rámci smluvní volnosti a autonomie vůle. Pakliže se určuje cena věci, určuje se zpravidla jako cena obvyklá v místě a čase určení, ledaže je ujednáno něco jiného nebo stanoví-li tak zákon. Vedle ceny obvyklé existuje ještě mimořádná cena, ta se objevuje v případech, že určujeme cenu s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo zvláštní oblibě.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný rejstřík (seznam), spravovaný Exekutorskou komorou České republiky. Je veden, provozován a spravován za účelem zápisu údajů uvedených ve vyrozumění o zahájení exekuce a za účelem zapsání a spravování údajů z pravomocných usnesení o nařízení exekuce. Každý může získat výpis z centrální evidence exekucí, ať už online (www.ceecr.cz), v sídle Exekutorské komory ČR (Praha nebo Brno), případně na Czech Pointu. Výpisy se pořizují za správní poplatek – ověřený výpis za 50 Kč, online za 60 Kč. Změna údajů v centrální evidenci je možná pouze na základě rozhodnutí exekutora a to tak, aby odpovídala stavu řízení, které daný exekutor vede či vedl.

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů a.s. je soukromá obchodní společnost působící jako monopol pro evidenci zaknihovaných cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Jediným akcionářem této společnosti je Burza cenných papírů Praha. Centrální depozitář vznikl v roce 1996 a je následovníkem Střediska cenných papírů. Centrální depozitář přiděluje identifikační označení v rámci mezinárodního systému pro číslování cenných papírů (ISIN), vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vykonává další podnikatelskou činnost, spravuje a řídí vklady účastníků na burze, zprostředkovává půjčování, úschovu a správu cenných papírů, registrace cenných papírů a další služby.

Cenný papír

Cenný papír je věcí v právním slova smyslu, listinou, se kterou je spojeno nějaké právo takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez listiny převést či uplatnit. Nejčastěji se tak setkáváme s cenným papírem ve formě směnky, dluhopisu nebo třeba i šeku. Cenným papírem mohou být i jiné, zákonem nepojmenované, listiny, které v sobě mají vtěleno nějaké právo. Tímto právem může být například právo na vyplacení částky po předložení cenného papíru. Může to být také jiné právo.

Centrální evidence závětí

Jedná se o neveřejný seznam, který spravuje, vede a provozuje Notářská komora ČR. Slouží k evidenci závětí, listin, dokumentů i dalších spisů, zejména týkající se dědictví. Všechny listiny uložené v centrální evidenci jsou ve formě notářského zápisu (veřejná listina) a uloženy v notářské úschově. Je tvořena dvěma oddělenými evidencemi. První je pro závěti, listiny o vydědění, listiny o odvolání závěti, listiny o zrušení listiny o vydědění. Druhá obsahuje listiny o správě dědictví, listiny o odvolání a ustanovení správce dědictví a souhlasy s ustanovením do funkce správce. Do centrální evidence závětí má přístup jen notář a Notářská komora ČR.

Členský vklad

Pakliže se chystáte vstoupit do družstva, musíte odvést a odvádět členský vklad. Jedná se o základní podílení se na základním kapitálu družstva. Vše určují stanovy družstva, stejně tak výši i četnost skládání základního členského vkladu. Není možné, aby došlo k navrácení základního členského vkladu či jeho části po dobu členství, výjimečně jen tehdy, je-li snižován základní kapitál družstva. Opakem může být navýšení a tedy i příplatková povinnost družstevníků. O všem rozhoduje členská schůze.