8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

Co je to adhezní smlouva a jak chrání slabší smluvní stranu?Smlouva uzavřená adhezním způsobem je taková smlouva, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. Tento způsob uzavírání smluv je zcela běžný a účelem zákonodárce je právní úpravou v občanském zákoníku, ochránit slabší smluvní stranu a tím narovnat faktickou nerovnost právně jednajících subjektů. Silnější smluvní strana má možnost při tomto způsobu uzavírání smluv vnutit slabší straně smluvní podmínky výhodné pro sebe a nevýhodné pro druhou stranu.

Jedná se zejména o formulářové smlouvy nebo jiný obdobný prostředek, u kterých občanský zákoník zakládá vyvratitelnou domněnku, že smlouva byla uzavřena adhezním způsobem. Formulářová smlouva je taková smlouva, kde silnější smluvní strana (typicky podnikatel) předkládá návrh, který zpravidla slabší smluvní strana (typicky spotřebitel) nemůže prakticky vůbec měnit, nemá skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek a má vliv pouze na to, zda podepíše, nebo ne. Jedná se především o standardizované smlouvy, ve kterých se doplní pouze identifikační údaje slabší smluvní strany.

Slabší smluvní strana je chráněna zejména před nevýhodnými doložkami. Doložky je možné rozdělit na doložky včleňovací, které obsahuje samotný text smlouvy. Tyto doložky neukládají však smluvním stranám žádná přímá práva či povinnosti, ale odkazují na doložky vnější. Doložky vnější se nachází mimo vlastní text smlouvy, ale již ukládají smluvním stranám práva či povinnosti. Jedná se o nepřímá smluvní ujednání, např. o všeobecné obchodní podmínky. Rovněž máme doložky vnitřní, které jsou obsaženy v samotném textu smlouvy, avšak na rozdíl od doložek včleňovacích, ukládají stranám přímo práva a povinnosti.

Dle zákona je tak doložka (včleňovací) ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát.

Dále obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.

Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *