8:00 - 18:00
Telefon 8:00 - 20:00
Menu

PRÁVNÍ SLUŽBY

 • Naše advokátní kancelář v Brně se specializuje na obchodní (insolvenční) právo, občanské právo a rodinné právo.
 •  Mezi právní služby, které může poskytovat pouze advokát, patří: zastupování v trestních řízeních (obhajoba) a v řízeních před ÚS a NS ČR, úschova finančních prostředků a prohlášení o pravosti podpisu.

OBCHODNÍ PRÁVO

  • Dlouhodobě se specializujeme na obchodní právo. Poskytujeme právní poradenství jak živnostníkům, tak korporacím (obchodním společnostem).
  •  
  • Řešíme právní vztahy mezi orgány společností, zakládání a likvidaci společností.
  •  
  • Dále se věnujeme právu cenných papírů, a v neposlední řadě sepisování obchodně právních smluv.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Občanské právo je nejrozšířenějším právem, se kterým se každý z nás denně potýká. Občanské právo je vystavěno na principu autonomie vůle a smluvní volnosti stran.
 •  
 • Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství zejména v oblasti ochrany osobnosti, věcných práv, závazkových práv (smlouvy tipické i netypické -inominátní). Náhradou majetkové i nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení.
 •  

TRESTNÍ ŘÍZENÍ (OBHAJOBA)

 • Jednou z nejdůležitějších oblastí poskytování právních služeb advokáta je obhajoba v trestním řízení.
 •  
 • Obhajoba spočívá nejen v hájení práv obviněného, ale také v zastupování poškozených při uplatňování práva na náhradu újmy, a to majetkové či nemajetkové.

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Zjednodušeně řečeno správní právo zahrnuje jakékoliv jednání s úřady. Subjekty se často nachází v nerovném postavení (státní aparáty vs jednotlivec).
 •  
 • Nejčastěji zastupujeme klienty v přestupkovém řízení.
 •  
 • Součástí správního práva je dále soudní přezkum správních rozhodnutí. Zkušenosti máme také s daňovým, či stavebním řízením.
 •  

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ (OSOBNÍ BANKROT)

 • Zejména se jedná o řešení úpadku, či hrozícího úpadku dlužníka, zpracování insolvenčních návrhů, ale také obranu proti neoprávněným insolvenčním návrhům.
 •  
 • Zastupujeme jak dlužníky (oddlužení), tak věřitele (konkurz, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení).

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

 • Svým klientům poskytujeme dočasné uschování finančních prostředků a jejich budoucí vyplacení, za předem sjednaných podmínek.
 •  
 • Advokátní úschovy slouží nejčastěji k jistotě stran při realizaci prodeje nemovitostí v době přepisu vlastnických práv na katastrálním úřadu.